Projekty Unijne

W dniach 18-19 sierpnia 2022r. wzięliśmy udział w szkoleniach prowadzonych przez Agencję Promocji Zagranicznej KONEKTgroup, przygotowujących naszą firmę do ekspansji eksportowej na rynki zagraniczne. Wykłady dotyczyły m.in. rodzajów strategii wchodzenia na obce rynki, eksportu z omówieniem warunków dostępu do wybranych rynków, a także sprzedaży produktów z perspektywy eksportera. Dużo uwagi poświęcono sprawom formalnym (systemom celnym, barierom pozataryfowym, standaryzacji, normom i certyfikatom jakości) oraz możliwościom finansowania eksportu, a także formom płatności,  dokumentacji eksportowej i ofertom zagranicznym. Dodatkowo omówiono  różnice kulturowe mające kluczowe znaczenie w międzynarodowych kontaktach gospodarczych.

Niebawem nasze przedsiębiorstwo weźmie udział w organizowanej przez Powiat Pilski misji gospodarczej. Więcej informacji pod linkiem: https://biznes.powiat.pila.pl/artykuly/nabor-msp-na-targi-i-szkolenia.

Projekt pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II” nr projektu RPWP.01.04.02-30-0004/19 jest realizowany przez Powiat Pilski w partnerstwie z Fundacją na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST. Projekt jest dofinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałania 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.

Lp.
Informacja o realizacji określonego etapu projektu.
Pobierz  plik
1.
Informacja o realizacji projektu “PROFiL efektywny energetycznie i bardziej konkurencyjny.
pdf-download

Lp.
Informacja o realizacji określonego etapu projektu.
Pobierz  plik
1.
Nowy desing systemu rynnowego PROFiL 130.
pdf-download

2.
Nowy desing kinety przelotowej 315/160.
pdf-download

3.
Dotacja na kapitał obrotowy dla “PROFiL” Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością numer umowy POIR.03.04.00-30-0499/20.
pdf-download