https://profil.pila.pl http://ru.profil.pila.pl https://profil.pila.pl

Projekty Unijne

W dniach 18-19 sierpnia 2022r. wzięliśmy udział w szkoleniach prowadzonych przez Agencję Promocji Zagranicznej KONEKTgroup, przygotowujących naszą firmę do ekspansji eksportowej na rynki zagraniczne. Wykłady dotyczyły m.in. rodzajów strategii wchodzenia na obce rynki, eksportu z omówieniem warunków dostępu do wybranych rynków, a także sprzedaży produktów z perspektywy eksportera. Dużo uwagi poświęcono sprawom formalnym (systemom celnym, barierom pozataryfowym, standaryzacji, normom i certyfikatom jakości) oraz możliwościom finansowania eksportu, a także formom płatności,  dokumentacji eksportowej i ofertom zagranicznym. Dodatkowo omówiono  różnice kulturowe mające kluczowe znaczenie w międzynarodowych kontaktach gospodarczych.

Niebawem nasze przedsiębiorstwo weźmie udział w organizowanej przez Powiat Pilski misji gospodarczej. Więcej informacji pod linkiem: https://biznes.powiat.pila.pl/artykuly/nabor-msp-na-targi-i-szkolenia.

Projekt pn. „Promocja gospodarcza Powiatu Pilskiego – etap II” nr projektu RPWP.01.04.02-30-0004/19 jest realizowany przez Powiat Pilski w partnerstwie z Fundacją na Rzecz Wsparcia Innowacji w JST. Projekt jest dofinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 1 Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania 1.4. Internacjonalizacja gospodarki regionalnej, Poddziałania 1.4.2 Promocja gospodarcza regionu.

Lp.
Informacja o realizacji określonego etapu projektu.
Pobierz  plik

1.
Informacja o realizacji projektu “PROFiL efektywny energetycznie i bardziej konkurencyjny.
pdf-download

Lp.
Informacja o realizacji określonego etapu projektu.
Pobierz  plik

1.

„PROFIL” Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Nowy desing systemu rynnowego PROFIL 130”

Celem projektu jest wytworzenie nowego wzoru przemysłowego, opracowanego przy współpracy ze specjalistyczną firmą doradczą oraz wdrożenie znacząco udoskonalonego produktu na rynek.

W ramach projektu przeprowadzono następujące zadania:

  1. Usługa przeprowadzenia wstępnego audytu – diagnoza

  2. Usługa doradcza z zakresu wzornictwa przemysłowego – stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego w tym, opracowanie założeń do briefu projektowego oraz określenie kierunków projektowych.

  3. Opracowanie projektów oraz prototypów

  4. Zakup formy wtryskowej

Główną ideą przedmiotu realizacji projektu było zaprojektowanie nowego designu w taki sposób, aby zachować wszelkie wartości użytkowe, przy jednoczesnym dodaniu dodatkowych cech, które spełnią potrzeby Klienta. Właściwości, podlegały modyfikacji – zmieniona masa wyrobu, usunięcie  dodatkowych złączek, przeprojektowanie formy odlewniczej PCV, dzięki czemu możliwy jest prostszy system produkcji, transportu i montażu. Zmniejszenie wagi całej konstrukcji orynnowania poprzez obniżenie wagi poszczególnych elementów systemu wiąże się to z obniżonymi kosztami produkcji, szybszym wtryskiem do form oraz skróconym czasem przezbrojenia stanowiska roboczego. Wprowadzenie dodatkowych oznaczeń, ułatwiają montaż – taki system wraz z odpowiednio przygotowaną instrukcją obsługi umożliwia zatem szybszy montaż oraz mniejszą liczbę pomyłek.

Dzięki realizacji projektu możliwe było rozpoczęcie produkcji, wcześniej nieoferowanego produktu w postaci zmodernizowanego kolana dwumufowego. Realizacja projektu miała jednoznacznie pozytywny wpływ na przedsiębiorstwo, jak i na jego otoczenie takie jak odbiorcy/klienci.

Wydatki ogółem: 1 308 800,00 PLN

Wydatki kwalifikowalne: 1 060 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 401 000,00 PLN

pdf-download

2.
Nowy desing kinety przelotowej 315/160.
pdf-download

3.
Dotacja na kapitał obrotowy dla “PROFiL” Wytwórnia Profili Budowlanych z PVC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością numer umowy POIR.03.04.00-30-0499/20.
pdf-download