https://profil.pila.pl http://ru.profil.pila.pl https://profil.pila.pl

KANALIZACJA WEWNĘTRZNA PP – HT

SYSTEM KANALIZACJI WEWNĘTRZNEJ PP-HT

 


PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA

Rury i kształtki z polipropylenu (PP) systemu kanalizacji wewnętrznej stosowane są do odprowadzania nieczystości ścieków zarówno w systemach wewnątrz budynków oraz w systemach podziemnych, w obszarze konstrukcji budowli.
Przeznaczone są do:
· instalacji odprowadzających nieczystości i ścieki pochodzenia socjalno-bytowego
· przewodów wentylacyjnych związanych z instalacjami odprowadzającymi nieczystości i ścieki
· instalacji do wody deszczowej wewnątrz konstrukcji budowli

 

ZALETY RUR I KSZTAŁTEK Z PP-HT

· Duża odporność na działanie wysokich temperatur: długotrwale do 75 C krótkotrwale do 95 C. Tak wysoki zakres temperatur ma szczególne znaczenie w gospodarstwach domowych, w których używanie pralek, zmywarek jest czymś powszechnym.
· Doskonała odporność chemiczna sprawia, że system kanalizacji z PP odporny jest na różnego rodzaju agresywne związki i substancje chemiczne zawarte w ściekach. Gładka powierzchnia ścianki naszych wyrobów uzyskuje bardzo dobre parametry hydrauliczne. Powierzchnia ścianki utrudnia osadzanie się tłustych substancji, a tym samym nie dopuszcza do powstawania zatorów.
· Szczelność połączeń elementów systemu, zapewnia montowana w procesie produkcji, uszczelka elastomerowa.
· Odporność na uderzenia ma szczególne znaczenie podczas montażu w niskich temperaturach.
· Niska waga wyrobów ułatwia montaż instalacji.
· System rur i kształtek z PP jest instalacją trudnopalną, klasyfikacja ogniowa B wg DIN 4102.

ZE WZGLĘDU NA WW. WŁAŚCIWOŚCI RURY I KSZTAŁTKI PROFiL SĄ IDEALNYM ROZWIĄZANIEM DLA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO, OBIEKTÓW HANDLOWO-USŁUGOWYCH, GASTRONOMICZNYCH, LABORATORIÓW, SZPITALI I INNYCH OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH.


INFORMACJA TECHNICZNA

System kanalizacji wewnętrznej z PP obejmuje następujące elementy:
· rury i kształtki o średnicach od DN/OD 32 do DN/OD 50 – w kolorze białym
· rury i kształtki o średnicach od DN/OD 50 do DN/OD 110 – w kolorze szarym
· wypusty kanalizacyjne, syfony, wywiewki, złącza WC, napowietrzacze, uchwyty mocujące


KONTROLA JAKOŚCI

Bieżąca i okresowa kontrola jakości produkowanych rur kanalizacyjnych realizowana jest w ramach:
· zakładowej kontroli jakości – producent ustanowił, wdrożył i utrzymuje na wysokim poziomie kontrolę produkowanych wyrobów budowlanych.

Wdrożony w firmie PROFiL system zarządzania jakością ISO 9001 zobowiązuje nas do stosowania i utrzymania nadzoru jakości produkowanych wyrobów jak również profesjonalnej obsługi .

wewnetrzna-1
CECHOWANIE RUR

Znakowanie jest zgodne z wymaganiami norm, ustawy o wyrobach budowlanych oraz rozporządzeniem ministra infrastruktury, na które składa się:
– znak firmowy – logo firmy
– nazwa i adres producenta
– nazwa handlowa wyrobu budowlanego
– rodzaj materiału PP
– wymiary rury, kształtki
– seria, liczba wymiarowa do oznaczenia rury zgodnie z ISO 4065,
– numer normy lub aprobaty technicznej,
– nr Krajowej Deklaracji Zgodności,
– data i godzina produkcji
– znak budowlany

 

NORMY, APROBATY

· PN-EN 1451-1 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Polipropylen (PP) – Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu
· Sprawozdanie z badań nr 159/99/SM 1 Głównego Instytutu Górnictwa.

 


MONTAŻ INSTALACJI

Przewody z tworzyw sztucznych charakteryzują się dużymi wydłużeniami liniowymi spowodowanymi zmianami temperatur. Przy długotrwałym przepływie gorących ścieków pomimo, że PP zalicza się do dobrych izolatorów, przewody ulegają wydłużeniom liniowym.

Współczynnik wydłużenia liniowego dla PP wynosi k=11÷18×10-5(0C)-1 (k=0,11÷0,18 mm/m0C), jest więc 10-krotnie większy od współczynnika stali czy betonu. Ważne jest, ażeby wydłużenia te mogły być kompensowane poprzez kielichy.

Również istotny jest sposób mocowania przewodów i zachowanie odległości pomiędzy uchwytami. Przewody spustowe (piony) należy prowadzić jak najbliżej przyborów sanitarnych na ścianach wewnętrznych budynków, w szybach instalacyjnych lub bruzdach przygotowanych do zabudowania.

Przy wykonywaniu głębokich bruzd należy pamiętać, ażby nie doprowadzić do przemarzania ścian w miejscu prowadzenia bruzd.

Każdy odcinek rury spustowej powinien być przymocowany obejmą umieszczoną pod kielichem lub na kielichu w taki sposób, aby zamocowanie to stanowiło punkt stały. Inne zamocowania na tej samej rurze powinny być suwliwe.